ประวัติองค์กร

สถานีตำรวจภูธรทุ่งคอก  สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี 

ตั้งอยู่เลขที่ 590 ม.10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

      เดิมเมื่อปี พ.ศ.2511 เป็นที่พักสายตรวจตำบลทุ่งคอก อยู่ในการปกครองของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่บริเวณวัดทุ่งคอก  
ต่อมาได้มีการแบ่งอำนาจการสอบสวน  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้มีอำนาจการสอบสวน ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2535  พระอธิการแดง (พระครูสุวรรณสาธุกิจ) เจ้าอาวาสวัดทุ่งคอก จึงได้ยกที่ดินให้ใช้ในราชการตำรวจ   และในปี พ.ศ.2540 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดสร้างที่ทำการสถานีตำรวจภูธรทุ่งคอก แห่งใหม่และใช้เป็นที่ทำการจนถึงปัจจุบัน